Redovni upisi

REDOVNI UPISI U DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. -
- VAŽNO: REZULTATI UPISA ZA ODGAĐAJU ZA DAN 10.6.2022. (v. niže) -

Dječji vrtić Različak, kao gradski dječji vrtić - vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb, primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 11.5.2022. do 24.5.2022. (redovni upisi) isključivo elektroničkom prijavom putem portala Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#) na poveznici e-VRTIĆI. Navedena poveznica će biti aktivna od 11.5.2022. Početak pohađanja vrtićkog odnosno jasličkog programa novoupisane djece je 1.9.2022. odnosno početak pedagoške godine 2022./2023. Upisati se mogu djeca koja do 31.8.2022. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Za elektroničku predaju zahtjeva roditelj / skrbnik mora posjedovati adresu e-pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani te NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti potrebnu za prijavu u sustav. Više o sustavu e-Građani i kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090. Listu prihvatljivih vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti možete vidjeti na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Zahtjev za upis predaje se samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Tehničku podršku roditeljima / skrbnicima u postupku upisa putem sustava e-Upisi pruža službeni Helpdesk Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr i dječji vrtić putem telefona ili e-maila, dok se na gore navedenim mrežnim stranicama e-Upisa i ovdje mogu preuzeti i korisničke upute.
 
Dječji vrtić "Različak" pruža sljedeće programe:
redoviti program predškolskog odgoja djeteta: redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
- u prijavi je potrebno označiti odnosi li se upis u redoviti program na jaslice (od 1. do 3. godine) ili vrtić (od 3. godine do polaska u osnovnu školu), i nadalje, dijete se može zabilježiti i za jedan od pet dolje navedna posebna programa
 
posebni program ranog učenja engleskog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
 
posebni program ranog učenja njemačkog jezika (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
 
posebni sportski program za djecu predškolske dobi (za djecu vrtićke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
 
posebni program poticanja senzomotorike (senzomotorne stimulacije za djecu od prve do treće godine života) (za djecu jasličke dobi uz dodatnu uplatu roditelja od 400,00 kuna)
 
posebni program za djecu s višestrukim teškoćama (8-satni program za djecu vrtićke dobi bez dodatne uplate roditelja)
 
program predškole (250 sati godišnje): obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako nisu polaznici vrtića (ako jesu, predškola je sastavni dio redovitog programa)


Dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte. Dječji vrtić "Različak" je gradski dječji vrtić (vrtić kojem je osnivač Grad Zagreb) koji se sastoji od šest objekata navedenih u podnožju stranice. Centralni objekt nalazi se u Wellerovom vrtu 1. Vrtićki program provodi se u svim objektima a jaslički program u objektima Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program engleskog jezika provodi se u objektima Wellerov vrt, Amruševa, Kaptol i Podrebernica. Posebni program njemačkog jezika provodi se u objektu Amruševa. Posebni sportski program provodi se u objektu Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program poticanja senzomotorike provodi se u objektu Wellerov vrt i Podrebernica. Posebni program za djecu s višestrukim teškoćama provodi se u objektu Kaptol.


OBRASCI I DOKUMENTACIJA ZA REDOVNE UPISE
 
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić "Različak" i obrazac za inicijalni razgovor ispunjavaju se elektronski uz prilaganje sljedeće dokumentacije, izvorno u digitalnom obliku ili skenirane:

1. obostrana preslika osobnih iskaznica oba roditelja / skrbnika (obvezna)
 
2. potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
 
3. rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja (obvezno samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
 
4. elektronički zapis / e-radna knjižica ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (primjer elektroničkog zapisa)
 
5. ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pravomoćna sudska presuda o razvodu braka, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, rješenje o statusu invalida Domovinskog rata (za dijete roditelja invalida Domovinskog rata), ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)
 

PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME
 
Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja / skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/11, 19/11, 15/12) (preuzmi), imati: djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 
 
 
INICIJALNI RAZGOVOR I OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora (intervjua) s roditeljima / skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića. Inicijalni razgovor s barem jednim roditeljem / skrbnikom, uz nazočnost djeteta, provest će se radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja, prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.

Za dogovor o terminu inicijalnog razgovora vrtić će telefonski kontaktirati roditelje / skrbnike.

Dokumentacija koja se obavezno donosi na inicijalni razgovor:

1. potvrda o obavljenom sistematskom pregledu

2. preslika zdravstvene iskaznice djeteta

3. preslika knjižice cijepljenja (iskaznice imunizacije)
 
Sukladno Izmjenama Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade o upisu djecu rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba od 7.6.2022., KLASA: 601-01/22-001/38, URBROJ: 251-07-11-22-3, koji dopis je ovoj ustanovi dostavljen dana 8.6.2022. u 8.50 sati, rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) se odgađaju i umjesto prvotnog datuma (8.6.2022.) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjeg vrtića dana 10.6.2022. u 15 sati.

Nadalje, sukladno gore navedenim Izmjenama, umjesto do 23.6.2022., roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27.6.2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 
UPIS
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj / skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1.9.2022., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj / skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
- potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku knjižice cijepljenja (iskaznice imunizacije) djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1.9.2022., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati  tijekom cijele pedagoške godine 2022./2023. (izvanredni upisi), od 1.9.2022. na dalje, ali najkasnije do početka provođenja redovnih upisa u svibnju 2023., ali samo ako dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj / skrbnik je dužan preuzeti, ispuniti i dostaviti vrtiću dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) koju preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića. Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 

- Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba (preuzmi) -
- Izmjena Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba (preuzmi) -
- Ponuda verificiranih posebnih programa za pedagošku godinu 2022./2023. (preuzmi) -
- Popis dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb (preuzmi). -
 
Posljednja izmjena: 8.6.2022., 9:24

Ispiši stranicu